Reklama

Regulamin sklepu internetowego TylkoDlaMam.pl

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa m.in.:
  • zasady korzystania ze Sklepu,
  • sposoby składania zamówień,
  • tryb zawierania umów,
  • sposoby dostawy i płatności,
  • procedurę odstąpienia od umowy,
  • postępowanie reklamacyjne,
  • informacje o przetwarzaniu danych osobowych,
  • pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń,
  • postanowienia końcowe.
 2. Sklep TylkoDlaMam.pl jest częścią AMJ Online sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 54-412, ul. Klecińska 182, podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000761566, NIP 8943136036, zwanego dalej AMJ lub Sprzedawca.
 3. AMJ prowadzi sprzedaż Produktów za pomocą Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://nietylkodlamam.pl/sklep.
 4. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: blog@tylkodlamam.pl.

§ 2. DEFINICJE

 1. Kupujący – podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu, Konsument lub Przedsiębiorca
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu,
 4. Sprzedawca – AMJ Online sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 54-412, ul. Klecińska 182, podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000761566, NIP 8943136036, będący jednocześnie Administratorem Danych Osobowych,
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, dostępny pod adresem: https://tylkodlamampl/regulamin-sklepu,
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://nietylkodlamam.pl/sklep,
 7. Koszyk – element Sklepu, w którym są widoczne wybrane przez Kupującego Produkty,
 8. Produkt – towar zakupiony lub dostępny w Sklepie,
 9. Konto – indywidualne konto Kupującego, zakładane w związku ze złożonym Zamówieniem. 
Są w nim przechowywane jego dane oraz inne informacje dotyczące złożonych zamówień,
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży,
 11. Formularz zamówienia – formularz Sklepu służący realizacji umowy sprzedaży.

§ 3. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep prowadzi sprzedaż dla Przedsiębiorców i Konsumentów.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest:
  • dostęp do Internetu,
  • posiadanie odpowiednio skonfigurowanej przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  • w przypadku, gdy Produkty są udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki.
 3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.
 4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu prawidłowego działania Sklepu.
 5. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 6. Sprzedawca jest zwolniony podmiotowo z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

§ 4. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE I USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Założenie konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. Celem założenia Konta, należy wypełnić formularz, bezpośrednio przy składaniu Zamówienia.
 3. Jeżeli Kupujący dokonał zakupu Produktu, z którego korzystanie wymaga założenia Konta, to Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Kupującemu możliwości dostępu do Konta poprzez mechanizm logowania. Usługa ta świadczona jest na rzecz Kupującego w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 4. Kupujący loguje się do Konta korzystając z adresu e-mail oraz hasła.

§ 5. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAKUPÓW

 1. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie Zamówienia na stronach Sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego Produktu bądź Produktów oraz dokonanie zapłaty.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest:
  1. wybrać Produkt poprzez kliknięcie w przycisk Kup teraz lub Dodaj do koszyka,
  2. zalogować się do swojego Konta lub założyć nowe Konto, wypełniając Formularz zamówienia oraz niezbędne dane adresowe lub elektroniczne,
  3. zaakceptować Regulaminu Sklepu,
  4. kliknąć przycisk Przejdź do kasy,
  5. zaktualizować Koszyk poprzez wpisanie kodu rabatowego, jeżeli Kupujący taki posiada,
  6. zaktualizować Koszyk, jeżeli Kupujący chce zwiększyć ilość zamówionych Produktów,
  7. kliknąć przycisk Kupuję i płacę,
  8. wybrać formę płatności i sposób przesłania wybranego Produktu,
  9. dokonać zapłaty za pośrednictwem dostępnych form płatności.
 4. Każdy Kupujący otrzymuje potwierdzenie zakupu w formie wiadomości e-mail.
 5. Na życzenie Kupującego w ciągu 7 dni od dokonania zakupu, Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Kupujący zobowiązany jest wypełnić w tym celu dane do faktury.
 6. Faktura zostanie wysłana do Kupującego po opłaceniu Zamówienia, w terminie do 7 dni roboczych od dnia opłacenia Zamówienia i wypełnienia danych do faktury lub zgłoszenia takiego żądania (jeśli prośba wpłynęła poprzez e-mail) po opłaceniu Zamówienia.
 7. Kupujący żądający wystawienia faktury VAT wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na wskazany w Zamówieniu adres e-mail. Kupujący może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną i poinformować o tym Sprzedawcę.
 8. Kupujący powinien mieć ukończone 16 lat.
 9. Wszelkie korekty Zamówienia Kupujący jest zobowiązany zgłosić na adres: blog@tylkodlamam.pl.

§ 6. METODY PŁATNOŚCI

 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
  • płatność elektroniczna w systemie Tpay, należącym do Krajowego Integratora Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000412357),
  • płatność elektroniczna w systemie PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449
  • płatność za pomocą karty płatniczej (realizowana przez system PayPal).
 2. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedawcy. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków oraz za pośrednictwem systemu Tpay lub PayPal.
 3. Kupujący jest zobowiązany uiścić należną kwotę za zakupiony Produkt w terminie 7 dni roboczych od dnia zakupu.
 4. W przypadku zwłoki w uiszczeniu zapłaty, o której mowa w punkcie powyżej, Zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Konto Kupującego zostanie usunięte.

§ 7. FORMY I CZAS DOSTAWY

 1. Sklep oferuje produkty cyfrowe, dostarczane drogą elektroniczną.
 2. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje po zawarciu umowy i potwierdzeniu wpłaty Kupującego przez elektroniczny system płatności.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres lub e-mail Sprzedawcy.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 8.1 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, ale nie jest obowiązkowe korzystanie z tego formularza.
 3. Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie Kupującym będącym Konsumentami pod warunkiem, że Kupujący nie pobrał plików z serwera Sklepu.
 4. Kupujący będący Konsumentem, któremu na jego żądanie produkt cyfrowy został udostępniony przed upływem 14 dni na odstąpienie, traci prawo do odstąpienia.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie do tego przewidzianym, Sprzedawca zwraca Kupującemu kwotę zakupu Produktu nie później niż w terminie 14 dni od daty skutecznego poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu.
 6. Zwrot płatności, o których mowa w punkcie 8.5, następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

§ 9. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego, lub też reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: blog@tylkodlamam.pl.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Kupującego.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko lub jego nazwę, adres do korespondencji), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 6. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego:
  1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  2. Kupujący ma obowiązek udokumentowania wady (np. poprzez sfotografowanie towaru i jego opakowania).
  3. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§ 10. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
  • Administratorem Twoich danych osobowych jest AMJ Online sp. z o.o., ul. Klecińska 182, 54-412 Wrocław, KRS: 0000761566. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się, pisząc na adres e-mail: blog@tylkodlamam.pl lub na adres rejestrowy Administratora.
  • Twoje dane osobowe podawane w formularzach rejestracyjnych będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy.
 2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  2. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  4. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  5. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  6. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  7. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  8. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach https://nietylkodlamam.pl/ — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  9. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
 5. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi mailingu (newslettera) czy systemu płatności, biuro rachunkowe, kancelaria prawnej, podwykonawcy i zleceniobiorcy zaangażowani w prace Sklepu itp.
 6. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Apple itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podałeś swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 11. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://nietylkodlamam.pl/polityka-prywatnosci.

§ 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Konsument może skorzystać ze zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 28.03.2019 r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. O zmianach Regulaminu, dotychczasowi Kupujący Prenumeratę papierową lub cyfrową będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Imię i nazwisko/nazwa
Adres zamieszkania

AMJ Online sp. z o.o.
ul. Klecińska 182
54-412 Wrocław

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
odstępuję od umowy kupna zawartej dnia…………………………. (nr transakcji: ………………………….).

Proszę o zwrot kwoty ……………… PLN (słownie: ………………………………………………………złotych)
na konto nr ……………………………………………………………………………………………………………

Data: ………………………….. Podpis: ………………………….